гр. Павел Баня

МЦ”ПАВЕЛ БАНЯ „ ООД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

                                                                                 О Б Я В А

                                            На основание чл.17 от Наредба № 1/22.01.2015 г.
                              за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
      МЦ”ПАВЕЛ БАНЯ „ ООД ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА ЗА

ЛЕКАРИ- СПЕЦИАЛИЗАНТИ към 01.03.2023 г. по специалността „ФИЗИКАЛНА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА МЕДИЦИНА, за която
лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност, съгласно Заповед № РД-01-685/ 19.12.2022г. на Министъра на здравеопазването:


1.Свободни работни места за лекари-специализанти по специалността, за която
лечебното заведение е акредитирано като база за придобиване на специалност в
системата на здравеопазването със Заповед № РД-01-685/ 19.12.2022 г. на Министъра
на здравеопазването:
Лекар, специализант „Физикална и рехабилитационна медицина” – 2 места
2.Изисквания за заемане на длъжността „лекар-специализант“:
2.1. Образователно-квалификационна степен: висше- магистър по медицина;
2.2. Членство в Български лекарски съюз;
2.3. Лицето да не е осъждано за престъпление от общ характер и да не е лишено от
правото да упражнява професията;
3.Необходими документи за кандидатстване:
3.1. Заявление за участие в конкурса- свободен текст;
3.2. Копие на дипломата за завършено висше образование- квалификационна степен
„Магистър по медицина” и приложението към нея, а за лицата, които са положили
успешно всички семестриални и държавни изпити през учебната 2021/ 2022 год.-
академична справка и удостоверение от учебното заведение, че предстои издаване на
диплома. Приложените документи се заверяват с текст „Вярно с оригинала”, три имена
и подпис на кандидата;
3.3.Копие от актуален документ удостоверяващ членство в БЛС.
3.4.Мотивационно писмо.
3.5.Автобиография- европейски формат.
3.6. Свидетелство за съдимост.
3.7.Копия от други документи, доказваща професионалната квалификация на
кандидата: компютърна грамотност, ползването на чужди езици и др. ако има такива.
3.8. Документ за удостоверяване на трудов стаж. Кандидатите, които са придобили
стажа си в МЦ”ПАВЕЛ БАНЯ „ ООД не представят документ за удостоверяване на
стажа. Наличието на стаж се проверява служебно от комисията по допускане на
кандидатите до конкурс.
3.9. Декларация за обработка на лични данни (по образец).
Документите се приемат в едномесечен срок, считано от деня, следващ датата на
публикуване на обявата. В случай, че този ден е неработен, документите се приемат
в първия следващ работен ден.
За контакти: Отдел „Човешки ресурси”, тел. 0431/6 22 25
 GSM +359888272949, E-mail : [email protected]

Pin It on Pinterest